Algemene Voorwaarden

1. Ondernemingsgegevens

Pink Room VZW
0769.641.055
Vichtsesteenweg 181
8570 Anzegem
pinkroomofficial@outlook.com
+32 493 07 54 58

2. Algemene bepalingen

De webwinkel van Pink Room vzw biedt zijn klanten de mogelijkheid om artikelen online aan te kopen en deze vervolgens te laten leveren of op te halen. Deze algemene voorwaarden en de verwijzing naar andere pagina’s van Pink Room vzw in deze bepaling gelden voor elke geplaatste bestelling via de webwinkel. Elke bestelling houdt vanwege de klant een onvoorwaardelijke, uitsluitende en gehele erkenning in van deze algemene voorwaarden. De klant stemt deze voorwaarden in door dit aan te vinken tijdens de afrekening van de artikelen uit het winkelwagentje. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Pink Room vzw aanvaard zijn.

3. Aanbod

Ondanks onze artikelen met de nodige zorg worden gemaakt, is het toch mogelijk dat de aangeleverde informatie op de productpagina, zoals beeldmateriaal of verklarende tekst licht afwijkt van het door u aangekochte artikel. Bij twijfel of vragen over onze artikelen, de kleuren, modellen, e.a. vragen wij u contact op te nemen via mail op pinkroomofficial@outlook.com

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Pink Room vzw. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een artikel. Indien een artikel een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4. Betalingen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
De op de site aangegeven individuele productprijzen worden steeds weergegeven zonder bijkomende kosten, zoals verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de klant en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.

Klanten hebben de mogelijkheid te betalen per Bancontact, Visa, Paypal of Bankoverschrijving.

Pink Room vzw stelt zijn leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de klant verschuldigde bedragen. Pink Room vzw behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

5. Levering

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. Conform het Wetboek Economisch Recht betreft de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de klant.
In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.
Pink Room vzw doet alles binnen zijn mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Pink Room vzw neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

Wij betrouwen op partner BPOST om de levering van uw bestelde artikelen correct af te handelen. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd na ontvangst van de bestelling.

6. Gebreken en klachtindiening

De klant is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.
Klachten van de klant, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de klant binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan klant (konden) worden geleverd), aan Pink Room vzw schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de klant.
De klant is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de klant. Pink Room vzw is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de klant bij derden te stockeren, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de klant, deze artikelen aan de klant terug te zenden.

7. Herroepingsrecht

Artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht bepaalt dat de Consument binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen. Hierbij is het aan de Consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk moeten meedelen aan Pink Room vzwl:
– De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
– Naam en adres van de Consument;
– Handtekening van de Consument;

Een eventuele retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder binnen 14 kalenderdagen na gebruik van het herroepingsrecht. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Consument, behalve als het product niet conform is. Binnen de termijn, moet de klant het product terugsturen naar Pink Room vzw en een retour document aanvragen via pinkroomofficial@outlook.com. Het teruggestuurd product dient te beschikken over een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization), op risico van ter onverrichter zake terugzending naar de Consument.
Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld herroepingsrecht zal Pink Room vzw binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Consument aan Pink Room vzw betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze. Bij onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument.

8. Wettelijke garantie

Volgens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de klant. Om een beroep te doen op deze wettelijke garantie, legt de klant een geldig aankoopbewijs voor.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die kunnen ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

9. Overmacht

In geval van overmacht is Pink Room vzw niet gehouden zijn verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Pink Room vzw is gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van zijn wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

10. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Pink Room vzw. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

11. Privacy verklaring

Pink Room vzw respecteert uw rechten bij de verwerking van uw (persoons)gegevens. Wij streven er dan ook naar om uw gegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Meer informatie hierover kan u vinden op de pagina privacy beleid.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Pink Room vzw, of overeenkomsten die met Pink Room vzw gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, behoudens de toepassing van een andersluidende dwingende bepaling.